Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

De hierna vermelde voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Code Care bv te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. De koop ontstaat op het ogenblik dat de mondelinge of schriftelijke overeenkomst aanvaard wordt door Code Care bv, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet. Geen enkele aanvaarde overeenkomst kan geannuleerd worden door de klant dan met akkoord van Code Care bv en mits betaling van een schadevergoeding. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2

De facturen zijn betaalbaar binnen dertig dagen vanaf factuurdatum. Door het niet betalen van één van de facturen op de vervaldag worden alle schuldvorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar en kan Code Care bv, naar keuze, de uitvoering van de lopende aanvragen opschorten of geheel of gedeeltelijk eenzijdig verbreken. 

Artikel 3

In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% vanaf factuurdatum verschuldigd op de openstaande bedragen. Bovendien is in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de openstaande bedragen verschuldigd.

Artikel 4

De klant zal alle gegevens en bescheiden, welke Code Care bv nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Code Care bv ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is Code Care bv niet aansprakelijk. De Klant is gehouden ervoor te zorgen dat Code Care bv te allen tijde de beschikking heeft over de juiste persoons- en adresgegevens. De klant dient wijzigingen in deze gegevens steeds tijdig aan Code Care bv mee te delen.

Artikel 5

De klant vrijwaart Code Care bv voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 6

Indien de klant aan Code Care bv informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 7

Alle ontwerpen, studies, tekeningen, broncode en gecreëerde applicaties/webapplicaties blijven ten allen tijde eigendom van Code Care bv. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toelating. Alle documenten die door ons werden opgesteld, van welke aard ook, blijven eigendom van Code Care bv, en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden. 

Artikel 8

De klant is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst of het aanvaarde uitvoeringsplan. Ingeval de klant een wijziging aanvraagt, behoudt Code Care bv het recht voor daar al dan niet gevolg aan te geven. Indien Code Care bv gevolg geeft aan de door de klant gevraagde wijzigingen, geschiedt dit op zijn risico en verantwoordelijkheid. In geen geval zal de klant gerechtigd zijn op een prijsvermindering. Ingeval de wijziging tot meerwerken of een meerkost leidt, zal de meerprijs, ten laste van de klant zijn. In voorkomend geval zal tevens de uitvoeringstermijn worden verlengd.

Artikel 9

Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Code Care bv kunnen derden aanpassingen aan de programmatuur verrichten.

Artikel 10

Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de deze Algemene Voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

Artikel 11

Code Care bv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Code Care bv daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Code Care bv komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Code Care bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Code Care bv niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Code Care bv worden daaronder begrepen. Code Care bv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Code Care bv zijn verplichtingen had moeten nakomen. Code Care bv heeft het recht om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12

Code Care bv is nimmer aansprakelijk voor schade die door de klant of een derde lijdt als gevolg van een doen of nalaten van Code Care bv  of een derde die door Code Care bv is ingeschakeld.  Code Care bv is derhalve noch aansprakelijk voor directe noch voor indirecte schade. Code Care bv is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet dan wel schade die is ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

Artikel 13

Op al onze overeenkomsten, is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken binnen het arrondissement Kortrijk. Klanten komen uitdrukkelijk overeen dat Code Care bv het recht heeft eventuele betwistingen te beslechten middels arbitrage. In dat geval hebben wij het recht beroep te doen op de door ons gekozen arbitrage-instelling.       

Wij houden ons het recht voor deze overeenkomst te wijzigen.